Meestgestelde vragen

In onderstaand overzicht vind je de meestgestelde vragen en antwoorden over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit per onderwerp gerubriceerd. Staat jouw vraag er niet bij?   Mail je vraag dan naar cultuureducatie@rijnbrink.nl onder vermelding van ‘vragenlijst CmK’. Wij zorgen er dan voor dat je snel antwoord krijgt en plaatsen jouw vraag ook op deze lijst.

Indienen aanvraag

Voor welke projecten kan ik een CmK-subsidie aanvragen?

Er zijn 3 soort projecten waarvoor je een aanvraag kunt indienen:

  1. Type 1: het borgen van het proces en de resultaten van bestaande CmK projecten. Alleen scholen die al eerder bij een CmK-project betrokken waren kunnen deze subsidie aanvragen. De looptijd van dit project is maximaal 2 schooljaren;
  2. Type 2: het implementeren van al ontwikkelde leerlijnen en deskundigheidstrainingen op een school die tot dusver niet heeft deelgenomen aan CmK. Deze aanvraag wordt ingediend door een culturele instelling. De looptijd van dit project is maximaal 2 schooljaren;
  3. Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe leerlijnen en deskundigheidstrainingen op nieuwe scholen. Deze aanvraag kan zowel door de betrokken school als door de culturele instellingen worden gedaan. De looptijd van dit project is minimaal 2 en maximaal 3 schooljaren. 2018 is het laatste jaar van deze planperiode waarin een dergelijke aanvraag mogelijk is. 

Voor welke periode mag ik dit jaar aanvragen?

Type 1 en type 2 project mogen maximaal 2 schooljaren duren. Aanvragen is dit jaar mogelijk voor de schooljaren 2018 – 2019 en 2019 – 2020. Type 3 projecten duren minimaal 2 en maximaal 4 schooljaren. Aanvragen hiervoor kan alleen nog van 1 april tot 1 juni 2018. 

Wanneer dien ik mijn aanvraag in?

Het aanvragen van een CmK-subsidie kan in 2018 van 1 april tot 1 juni. 

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen kan digitaal via je eigen Rijnbrink account. Log hiervoor met je mailadres en wachtwoord in via https://mijn.rijnbrink.nl/cultuureducatie

Vraag je voor het eerst aan en heb je nog geen account? Hieronder lees je hoe je deze eenvoudig aanmaakt. 

Ga naar https://mijn.rijnbrink.nl/cultuureducatie en log in met je eigen mailadres. Tijdens de eerste keer dat je inlogt dien je zelf een wachtwoord in te stellen met de knop ‘Wachtwoord opvragen’.
Daarna log je voortaan met je mailadres en zelfgekozen wachtwoord in.


In de digitale omgeving van Rijnbrink cultuureducatie vind je onder meer je eigen CmK-aanvraag terug en is het mogelijk om rechtstreeks documenten te uploaden.

We raden je aan om je inloggegevens ergens op te schrijven zodat je ze onthoudt. De communicatie rondom het project loopt steeds via je eigen digitale portal, je hebt je inloggegevens dus ook in de toekomst nodig.

Wisselt het project tijdens de looptijd van projectleider, dan is het van belang dat je ons de gegevens van de nieuwe contactpersoon doorgeeft zodat we deze kunnen registreren in het systeem.

Mag ik ook een CmK-subsidie aanvragen voor een traject om alleen de visie op cultuureducatie binnen mijn school te versterken?

Nee. Een CmK-subsidie dient altijd gekoppeld te zijn aan een leerlijn. Het ontwikkelen van een visie van de betrokken school op de cultuureducatie en het inzetten op deskundigheidsbevordering van de betrokken docenten kunnen wel onderdeel uitmaken van het totale project, maar zijn geen projectdoel op zich.

Mag ik meerdere aanvragen doen? 

Elke basisschool in Overijssel mag in principe één keer deelnemen aan een nieuw CmK-traject. Je kunt daarna uiteraard wel als school een aanvraag indienen voor het borgen van een bestaand project, een type 1-aanvraag. Culturele instellingen kunnen wel meerdere (nieuwe) aanvragen indienen. 2018 is het laatste jaar waarin je een type 3 subsidie (een nieuw te ontwikkelen project) kunt aanvragen. 

Wie mag er aanvragen?

Dit is afhankelijk van het type aanvraag:

  • Type 1 (borging van bestaand project): scholen vragen aan
  • Type 2 (implementatie van bestaande leerlijn op nieuwe school): cultuuraanbieder vraagt aan
  • Type 3 (nieuw te ontwikkelen project): ofwel de betrokken school ofwel de cultuuraanbieder vraagt aan

Financiën

Welk bedrag kan ik aanvragen?

Dat verschilt per type aanvraag (type 1, 2 of 3). Voor type 1 en 2 is het bedrag gebaseerd op het aantal leerlingen van alle deelnemende scholen. Hieronder vind je een overzicht van de maximale bedragen per type aanvraag

Maximale bedragen type 1:

Uitbetaling bedragen 50% in 2017 en 50% in 2018Bedragen

School kleiner dan 75 leerlingen

1400

School 75-125 leerlingen 

1600

School 126-200 leerlingen

1800

School 201-300 leerlingen

2000

School 301-400 leerlingen 

2200

School 401-500 leerlingen

2400

Scholen groter dan 501 leerlingen 

2600

Maximale bedragen type 2

Beschikbare bedragen per jaar 2017-2020Per jaar beschikbaar

School kleiner dan 75 leerlingen

2500

School 75-125 leerlingen

3250

School 126-200 leerlingen

4000

School 201-300 leerlingen

5000

School 301-400 leerlingen

6000

School 401-500 leerlingen

7000

School groter dan 501 leerlingen

8000


Bedragen type 3

Er zijn geen maximaal beschikbare bedragen per project vastgesteld. Het gaat hierom nieuw te ontwikkelen projecten en daar hoort een gespecificeerde begroting bij. In ieder geval moet uit de begroting blijken dat de culturele instellingen en de school samen 30% van de kosten matchen, bijvoorbeeld in de vorm van te investeren uren

Beoordelen aanvraag

Wie beoordeelt de aanvraag?

Je aanvraag wordt beoordeeld door de adviseurs cultuureducatie van Rijnbrink en door een onafhankelijke externe commissie.

Stel dat mijn aanvraag wordt afgewezen. Krijg ik dan de kans om nog een verbetering door te voeren? 

Mocht je aanvraag door ons worden afgewezen, dan krijg je hierover uiterlijk 14 juni bericht. Meestal bestaat dan nog de mogelijkheid om een en ander aan te passen. 

Wanneer moeten de eventueel verbeterde aanvragen binnen zijn?

Voor 20 juni 2018.

Wanneer krijg ik definitief te horen of mijn aanvraag al dan niet is gehonoreerd?

Je krijgt half juli 2018 bericht van ons.

Als mijn aanvraag wordt gehonoreerd, wanneer kan ik dan de eerste betaling verwachten?

De eerste betaling kun je naar verwachting medio september 2018 tegemoet zien. 

Aan welke kwaliteitseisen dient mijn aanvraag te voldoen?

De kaders voor de leerlijnen zijn het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van SLO, de TULE-doelen en de doorgaande leerlijn Cultuur in de Spiegel van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij kunstzinnige oriëntatie maken leerlingen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten waarmee ze vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Ze leren de inhouden, vaardigheden en attitudes van de kunstzinnige vakdisciplines (bewust) te gebruiken in hun proces van vormgeving en betekenisgeving.

Voor scholen

Mag ik in mijn project met meerdere aanbieders samenwerken? 

Ja, dat mag. Je mag ook met meerdere scholen samen een aanvraag indienen.

Kan ik als school ook zonder samen te werken met een cultuuraanbieder een aanvraag doen?

Nee, dat kan niet. Er moet altijd een cultuuraanbieder betrokken worden voor wat betreft het onderdeel deskundigheidsbevordering op je school.

Hoe krijg ik mijn team enthousiast voor het indienen een aanvraag?

Heeft jouw school al een visie op cultuureducatie of is er al een beleidsplan op dit gebied? Ga dan eens na in hoeverre een CmK-subsidie jullie school kan ondersteunen in de doelen die jullie op dit vlak willen bereiken. Wanneer je merkt dat je hierin ondersteuning nodig hebt, kun je altijd een adviseur cultuureducatie van Rijnbrink inschakelen.

Wat wordt er van mij als school verwacht?

Wanneer je als school zelf een aanvraag indient en dus projectleider bent, verwachten we dat je hiervoor voldoende mankracht hebt, meewerkt aan activiteiten op het vlak van monitoring en evaluatie en jaarlijks een inhoudelijke en financiële verantwoording aan Rijnbrink aflegt over de tot dan toe behaalde resultaten. Ook vragen we je om mee te werken aan promotionele activiteiten rondom CmK indien van toepassing. 

Ook wanneer je als school niet zelf de projectleider bent, is het noodzakelijk om voldoende manuren ter beschikking te stellen om dit project naar behoren uit te voeren. 

Houd in ogenschouw dat het structureel verankeren en borgen van cultuureducatie binnen het bestaande schoolcurriculum een belangrijke doelstelling binnen de CmK-regeling is.

Voor cultuuraanbieders

Hoe zoek ik, als ik cultuuraanbieder ben, een school voor mijn project?

Bepaal eerst zelf in welke regio je wilt werken en binnen welke discipline je project valt.

Heb je hulp nodig? Raadpleeg dan één van de adviseurs Cultuureducatie van Rijnbrink. Hun gegevens vind je op de website van Rijnbrink. 

Voor projectleiders

Welke ondersteuning kan ik van Rijnbrink verwachten?

Voorafgaand aan het doen van een aanvraag adviseren wij je graag over de regeling CmK en over de aanbieders en projecten die bij jouw specifieke behoefte passen. Je kunt ook bij ons terecht om te toetsen of het indienen van een aanvraag kans maakt. Ook kunnen we je helpen met praktische tips, bijvoorbeeld over waar je in de begroting rekening mee moet houden, maar ook over borging na afloop van het project en de integratie in het curriculum van de school of scholen. 

Tijdens de uitvoering van je project ondersteunen we je als projectleider door coaching en advies en het aanbieden van inhoudelijke trainingen, die je kennis en vaardigheden om dit project goed te kunnen managen versterken. 

Leerlijnen

Welke leerlijnen zijn er al ontwikkeld?

In onze brochure De Kunst Meester vind je een overzicht van een groot deel van de leerlijnen die in de planperiode van 2013 tot 2016 in Overijssel ontwikkeld zijn. Andere voorbeelden van mooie CmK-projecten vind je door eens rond te vragen bij andere scholen in je gemeente.

Om welke disciplines gaat het dan?

De disciplines variëren. Je kunt denken aan beeldende kunst, erfgoed, dans, literatuur en schrijven, theater, muziek, media en multidisciplinaire projecten. 

In deze figuur vind je een overzicht van de ontwikkelde leerlijnen per discipline (2013 – 2016):

Adviseurs Rijnbrink

Heb je nog meer vragen over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit? Uiteraard kun je altijd je eigen Rijnbrink adviseur raadplegen.

Bekijk het overzicht van adviseurs